საგრანტო კონკურსები

  • საგრანტო კონკურსები
  • განაცხადის ფორმა
  • საკონსულტაციო საათები
შეავსეთ განაცხადი

საქართველო ბანკის კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში სოციალური მეწარმეობის მხარდამჭერი კონკურსი დაფინანსდება!

საქართველოს ბანკის ფონდი „სიცოცხლის ხე“ რიგით მეხუთე საგრანტო კონკურსს აცხადებს და სოციალური საკითხების მოგვარების, შშმ პირთა დასაქმების ხელშეწყობისა და სოციალური მეწარმეობის განვითარების მიზნით სოციალური საწარმოს პროექტების დაფინანსებისთვის ემზადება.

საგრანტო კონკურსი მიზნად ისახავს საქართველოში სოციალური საკითხების მოგვარებას, რაც წარმატებული სოციალური საწარმოების დაფუძნებისა და სოციალური მეწარმეობის განვითარების გზით მიიღწევა.

საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდება სოციალური საწარმოს ის პროექტი, რომელსაც ორმაგი მიზანი ექნება − ეკონომიკური და სოციალური (მათ შორის, სოციალური უმთავრესია). ეკონომიკური მიზანი უნდა იყოს მეორე, უფრო მნიშვნელოვანი მიზნის − სოციალური კეთილდღეობის − მიღწევის წინაპირობა.

პროექტის წარმატება სოციალური პრობლემების მოგვარების მასშტაბურობით განისაზღვრება. პროექტი შეიძლება მოიაზრებდეს ყველაფერს − სოფლის თემის მაღაზიიდან დიდ სამშენებლო ფირმამდე, თუმცა ამის მიუხედავად, მთავარია, სოციალური საწარმო სოციალური პასუხისმგებლობისა და ფინანსური წარმატების შერწყმის საუკეთესო მაგალითს ასახავდეს.

საწარმოს საქმიანობიდან მიღებული მოგება სოციალური ან გარემოსდაცვითი პრობლემის გადაჭრას უნდა მოხმარდეს. ამასთან, სოციალური საწარმოს იდეა უნდა იყოს მდგრადი და გრანტის სახით მიღებული დაფინანსების დასრულების შემდგომ უნდა შეძლოს დამოუკიდებლად ფუნქციონირება და განვითარება.

კონკურსში მონაწილეობის მთავარი პირობები:

მონაწილეობის უფლება აქვთ:

- საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს;
- საინიციატივო ჯგუფებს;

*კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სოციალური საწარმოს იდეის ინიციატორი და განმახორციელებელი უნდა იყოს საზოგადოებრივი ორგანიზაციის ან საინიციატივო ჯგუფის სულ მცირე 2 ადამიანისგან შემდგარი გუნდი, რომლის წევრთა ასაკი აღემატება 18 წელს.

თითოეულ პროექტზე გასაცემი გრანტის ოდენობა შეადგენს მაქსიმუმ 50 000 ლარს.

პროექტის იდეა უნდა ეფუძნებოდეს გრძელვადიან, მდგრადი განვითარების გეგმას და არ უნდა ატარებდეს ერთჯერადი პროექტის სახეს;

საწარმოს ფუნქციონირების დაწყებისთანავე უნდა დასაქმდეს მინიმუმ 1 შშმ პირი;

პროექტის განაცხადის შევსება და დოკუმენტაციის ატვირთვა შესაძლებელია ონლაინ ფონდ „სიცოცხლის ხის“ ვებგვერდზე: www.tree.ge

პროექტს უნდა ერთვოდეს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

• ბიუჯეტის ფორმა;
• აქტივობების კალენდარი (დროის გეგმა);
• პროექტის ხელმძღვანელების რეზიუმე (CV);
• მოგება-ზარალის უწყისი;
• საპრეზენტაციო ფორმა და
• სხვა დამატებითი დოკუმენტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

კომპეტენტური ჟიური შეარჩევს და „საქართველოს ბანკის ფონდი“ დააფინანსებს სოციალური საწარმოს მდგრად პროექტებს. ჟიური დაკომპლექტდება შესაბამისი მიმართულების სპეციალისტებით.

გამარჯვებული პროექტები დაფინანსდება აუცილებელი პროცედურების გავლის შემდგომ.

ფონდი „სიცოცხლის ხე“ იტოვებს უფლებას:
• არ დააფინანსოს კონკურსში მონაწილე არცერთი პროექტი;
• აპლიკანტს მოსთხოვოს 10%-იანი თანადაფინანსება;
• შეწყვიტოს პროექტის დაფინანსება, თუ პროექტი არ ხორციელდება ჯეროვნად ან მიმდინარეობს დარღვევებით.

საგრანტო პროექტის ფარგლებში დაფინანსდება მხოლოდ სოციალური საწარმოს იდეები და არ გაიცემა შემდეგი სახის დაფინანსება:

კონფერენცია;

ტრენინგები;

ადვოკატირება;

ერთჯერადი ხასიათის აქტივობები.

საპროექტო განაცხადების მიღება დაიწყება 2018 წლის 10 აგვისტოს.

საკონკურსო პროექტის მიღება დასრულდება 2018 წლის 26 ოქტომბერს 18:00 სთ-ზე.


შეგახსენებთ, რომ გასულ წლებში გამოცხადებულ კონკურსებში შეირჩა და „საქართველოს ბანკის“ მხარდაჭერით საერთო ჯამში 400 000 ლარით დაფინანსდა 10 სოციალური საწარმოს პროექტი. საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული საწარმოების ნაწილი უკვე ამოქმედდა და დარჩენილი ნაწილი 2018 წლის ბოლომდე გაიხსნება ლაგოდეხში, წნორში, ნუკრიანში, საგურამოში, კასპში, გარიყულაში, ბათუმსა და თბილისში.

შეკითხვის შემთხვევაში მოგვმართეთ ელფოსტის მისამართზე: grants@tree.ge

გისურვებთ წარმატებას!

გმადლობთ, რომ ზრუნავთ!

ინფორმაცია თქვენი ორგანიზაციის შესახებ:

შენახვა
დიახ
არა
ინფორმაციის დამატება
ინფორმაციის დამატება

პროექტის აღწერა

შენახვა
რეზიუმეს დამატება
რეზიუმეს დამატება
პრობლემის ანალიზი, რომელსაც ეხება პროექტი (სოციალური საკითხი,რომლის მოგვარებასაც ემსახურება თქვენი პროექტი)
პროექტის მიზნები
პროექტის ბენეფიციარების აღწერა. მიუთითეთ ასევე იმ ადამიანთა დაახლოებითი რაოდენობა, ვისთვისაც განკუთვნილია აღნიშნული პროექტი
აღწერეთ პროექტის უპირატესობები: ვინ არიან კონკურენტები, მომხმარებელთა რომელ სეგმენტზეა გათვლილი თქვენი პროდუქტი/მომსახურება
პროექტის აქტივობები, რა ეტაპებისაგან შედგება პროექტი.
ინფორმაციის დამატება
აღწერეთ სავარაუდო სოციალური შედეგები და ეფექტი პროექტის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში
სასურველია მიუთითოთ, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს თქვენს მიერ განხორციელებულმა პროექტმა სფეროზე, საზოგადოებაზე და ა.შ.
აღწერეთ როგორი იქნება თქვენი პროექტის თვალყურის დევნების (მონიტორინგის) მექანიზმი - როგორ გაიზომება შედეგი, რა კრიტერიუმით, რა საშუალებებით და რა სიხშირით?
ფონდიდან მოთხოვნილი თანხა ლარში
დაფინანსების სხვა წყაროდან მოთხოვნილი თანხა ლარში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
დიახ
არა
ინფორმაციის დამატება
გადმოწერეთ ფაილი
მიამაგრეთ შევსებული ბიუჯეტის ფაილი
გადმოწერეთ ფაილი
მიამაგრეთ შევსებული დროის გეგმის ფაილი
მიამაგრეთ დამატებითი დოკუმენტები
გადმოწერეთ ფაილი
მიამაგრეთ შევსებული საპრეზენტაციო ფაილი
დარეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2 44 44 93 და ჩაეწერეთ საკონსულტაციო საათზე ფონდი
"სიცოცხლის ხის" შესაბამის თანამშრომელთან.